Thursday, April 17, 2008

Sri Vedanta Desika


Srimaan vEnkata Natharyaha Kavitharkika Kesari

Vedantaacharya Varyome Sannidhattam Sadahridi

Kavitharkika Simhaya Kalyana Gunashaaline

Srimathe vEnkatesaya Vedanta Gurave Namaha

Ramanuja dayapatram Jnana Vairagya bhooshanam

Srimad vEnkatanatharyam vande vedantha deshikam

1 comment:

Boothamangalam Koushik Iyengar said...

dear sir/madam, please tell me the meaning for the above slogam in short.